Mer basket än pingis – ett professionellt förhållningssätt till bedömning

Ja, så säger Dylan William: ”mer basket än pingis” i klassrummen. Det han menar är redan en självklarhet i många klassrum: Att bedömningsprocessen ska ske kontinuerligt och inte på slutet. Att det är processen som är det viktiga, inte produkten.

Det som följer nu, är en mycket kortfattad version av Tankesmedjans mycket intressanta rapport: ”Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg/Att synliggöra det synliga lärandet”. Syftet med rapporten är att den ska kunna fungera som en handledning med många konkreta tips på arbetsgång och organisation för ett formativt arbetssätt för enskilda skolor.

Rapporten belyser möjligheter som faktiskt erbjuds i våra styrdokument om hur viktigt det är att ha ett professionellt förhållningssätt till bedömning:

Lärare behöver en gemensam grund som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och som inte heller kan ifrågasättas med tyckande utifrån personliga åsikter och lekmäns egna erfarenheter av skolan och undervisning

Undervisning som bygger på det som forskningen idag lyfter fram som framgångsrikt för barn och elevers lärande kan stärka lärarkårens auktoritet och status.

Något som rapporten understryker är vikten av att skolans alla skolformer arbetar mot samma mål: Att synliggöra lärandet för eleverna.

Sammanfattning av Tankesmedjans rapport – mitt urval:

De fem nyckelstrategierna och kollegahandleding

Kollegahandledning har visat sig vara en framgångsrik metod i den pedagogiska utvecklingen på skolor runt om i landet. Tankesmedjan valde att genom kollegahandledning som metod utgå från ”de fem nyckelstrategierna” i formativ bedömning, från början framtagna av den brittiske skolforskaren Dylan William: Att tillsammans med sina kollegor utgå från nyckelstrategierna skapar tydlighet med gemensamma referensramar och ett gemensamt språk som kan användas oavsett skolform och oavsett ämne. Tankesmedjan poängterar vikten av en röd tråd när det gäller bedömning hela vägen från förskolan till gymnasiet.

De fem nyckelstrategierna är:

  1. Tydliggöra mål och kriterier för elever
  2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
  3. Kontinuerlig återkoppling som för lärandet framåt
  4. Kamratbedömning – aktivera eleverna som lärresurser för varandra
  5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess (självbedömning)

(Jag har tidigare skrivit om hur man med stöd av digitala verktyg kan synliggöra lärprocesser på olika sätt: Kamratbedömning – Lärarbedömning – Självbedömning m.m.  och Synligt lärande med stöd av digitala verktyg – länksamling.)

Enkäter som kartläggningsverktyg

När man som enskild skola vågar släppa på kontrollen och ge sig in i ett förändringsarbete, måste man ta reda på ”nuläget”: För att veta vilken riktning, vilka beslut och vilka åtgärder som ska tas, måste man veta utgångspunkten.

Tankesmedjan tog fram ett enkätverktyg för att kartlägga nuläget. Man sammanställde intervjufrågor för barnen/eleverna och ett antal frågor för pedagogerna som en form av självskattningsverktyg.

Utifrån kartläggningen valde sedan pedagogerna ett utvecklingsområde, som man arbetade vidare med tillsammans med kollegor och skolledare. Som ett exempel, kanske man kom fram till att kamratbedömning var något som saknades som ett moment i undervisningen, och i samråd och diskussioner med både elever och pedagoger hittade man sätt att ta in detta i undervisningen. (Enkätfrågorna finns med som bilaga till rapporten). Rapporten presenterar en arbetsgång för hur man påbörjar arbetet utifrån kartläggningen på en skola.

Synliggöra lärandet för eleverna

Rapporten ger många exempel på hur man kan synliggöra lärandet för eleverna, inspirerat dels av Christian Lundahls bok ”Bedömning för lärande”, dels av de diskussioner som fördes under Tankesmedjans seminarier.

Några exempel på detta är vikten av kontinuerlig respons till eleverna på det pågående arbetet, och att tydligt koppla responsen till målen. Responsen, feedbacken eller återkopplingen måste vara konstruktiv och hjälpa eleven vidare i sitt arbete.

brajobbat

Att bara kasta ur sig glada tillrop som – Bra jobbat! Leder inte eleven framåt och upplevs inte som särskilt seriöst

Ett annat sätt att medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande är kamratrespons och diskussioner i helklass:

Om många elever i klassen har problem med t ex. samma förmåga, kan detta diskuteras och utvecklas i helklass istället för med var och en av eleverna, som ett sätt att effektivisera arbetet och använda elevernas kunskaper tillsammans i diskussioner

Att arbetet i klassrummet bör präglas av alignment är en annan aspekt som tas upp, Det innebär att man som pedagog säkerställer att mål, undervisning och bedömning är i linje med varandra för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Bedömning för lärande är en pedagogisk metod där processen är viktigare än produkten. Det handlar om att eleven ska lära sig hur den ska förbättra sitt arbete. Eleverna ska ha verktygen, förmågan, färdigheten och förtrogenheten. Detta är viktigare än det specifika resultatet på ett visst prov vid en viss tidpunkt.

Det finns givetvis många fler konkreta exempel på att synliggöra lärandet för eleverna att hämta i rapporten. Länk längre ner i inlägget!

Utmaningar

Förändringsarbete kräver tid och engagemang och mandat från skolledningen och är en långsiktig process. Om detta och mycket annat föreslår jag att du läser mer om här:

Länk till Tankesmedjans rapport som också är källan till detta inlägg.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s